Reklamacje

Wobec wszystkich produktów zakupionych przez Państwa w sklepie www.todobryplan.pl przysługują Państwu uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej).

Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres:

To Dobry Plan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa lub drogą mailową na adres: kontakt@todobryplan.pl

Składając reklamację mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na naszej stronie jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:

1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe;

2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;

3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji. Powyższe informacje ułatwią nam sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji.

Rozpatrzymy Państwa reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy ją za uzasadnioną.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI TODOBRYPLAN.PL